GP W L OT Pts
 ARI 0 0 0 0 0
 BAS 0 0 0 0 0
 BUR 0 0 0 0 0
 CHE 0 0 0 0 0
 DIZ 0 0 0 0 0
 DYN 0 0 0 0 0
 ERM 0 0 0 0 0
 LIP 0 0 0 0 0
 RYA 0 0 0 0 0
 SAR 0 0 0 0 0
 IZH 0 0 0 0 0
 KTO 0 0 0 0 0
 KRI 0 0 0 0 0
 KUB 0 0 0 0 0
 MOL 0 0 0 0 0
 NEF 0 0 0 0 0
 TYU 0 0 0 0 0
 SKA 0 0 0 0 0
 SAR 0 0 0 0 0
 SOK 0 0 0 0 0
 SPU 0 0 0 0 0
 THK 0 0 0 0 0
 NEF 0 0 0 0 0
 YUZ 0 0 0 0 0
 ZAU 0 0 0 0 0
 ZVE 0 0 0 0 0
 DIM 0 0 0 0 0
MOL Yevgeny Yaikbayev 8 PIM
ZVE Ilkham Islamov 6 PIM
YUZ Tyler Ennis 4 PIM
NEF Filip Yelpatiyevsky 4 PIM
NEF Jonas Hofmann 4 PIM