GP W L OT Pts
 BKB 0 0 0 0 0
 BII 0 0 0 0 0
 HEH 0 0 0 0 0
 HCD 0 0 0 0 0
 HH1 0 0 0 0 0
 HAH 0 0 0 0 0
 HCO 0 0 0 0 0
 HH2 0 0 0 0 0
 HTH 0 0 0 0 0
 HVH 0 0 0 0 0
 HOH 0 0 0 0 0
 HZH 0 0 0 0 0
 PIR 0 0 0 0 0
 RYI 0 0 0 0 0
 HH3 0 0 0 0 0
 HH4 0 0 0 0 0
 HLH 0 0 0 0 0
HH2 Tomás Horky 72 PIM
HH1 Denis Sedlacek 72 PIM
BII Jaroslav Pala 70 PIM
HOH Martin Novosad 68 PIM
HH1 Jakub Frencl 66 PIM